Artikel 1 : Vooraf

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen enerzijds EPHAMED BVBA, met sociale zetel op rue du Marais 5A te 7912 Dergneau, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0674631733 en hierna “de verkoper” genoemd, en anderzijds alle consumenten die een aankoop willen doen via de Ephacare-website (www.ephacare.com), hierna “de koper” genoemd.

Onder “consument” wordt verstaan iedere natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen (art I.1, 2°, Wetboek van Economisch Recht).

Artikel 2 : Onderwerp

De onderhavige verkoopvoorwaarden hebben als doel de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren, evenals de geldende voorwaarden op elke aankoop uitgevoerd via de website van Ephacare.

Door een goed aan te kopen via deze website stemt de koper zonder voorbehoud in met de onderhavige verkoopvoorwaarden. Die voorwaarden hebben voorrang op alle andere bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn aanvaard door de verkoper.

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn voorwaarden op elk moment te wijzigen. Als de verkoper de voorwaarden wijzigt, gelden de voorwaarden die in voege zijn op de dag dat de koper zijn bestelling plaatst.

Artikel 3 : Kenmerken van de aangeboden goederen

De aangeboden producten zijn degene in de catalogus die is gepubliceerd op de website www.ephacare.com. Elk product is voorzien van een beschrijving die is opgemaakt door de verkoper. De foto's in de catalogus zijn louter informatief en hebben geen contractuele aard.


Artikel 4 : Prijzen

Het totale bedrag van de bestelling van de koper zoals weergegeven op de website www.ephacare.com vóór definitieve goedkeuring, is de prijs die wordt weergegeven in euro met alle belastingen (btw en alle andere geldende belastingen en rechten) en andere kosten inbegrepen, waaronder ook transportkosten.

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De geldende prijzen voor de bestelling zijn de prijzen die in voege zijn op het moment van de bevestiging van de bestelling. De verkoper behoudt zich het recht voor om btw-tarieven die worden gewijzigd voor of op de datum van de levering, door te berekenen.

Artikel 5 : Bestellingen

De koper, die een product of een dienst wil aankopen moet verplicht :

Minstens 18 jaar zijn ;
Het identificatieformulier invullen of indien van toepassing zijn klantnummer ;
De online bestelbon invullen en met daarop alle referenties van de gekozen producten ;
Na controle zijn bestelling bevestigen ;
Aanduiden kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene voorwaarden en ze te hebben aanvaard ;
De betaling uitvoeren met de voorziene mogelijkheden ;
Zijn bestelling en de regeling ervan bevestigen.

De verkoop wordt beschouwd als voltooid nadat de verkoper de aanvaarding van de bestelling van de koper heeft bevestigd. De bevestiging wordt verzonden via e-mail naar het adres dat de koper heeft opgegeven bij zijn online bestelling. De bevestiging van de aanvaarding van de bestelling van de koper door de verkoper bevat de totaalprijs van de bestelling en het detail ervan (eenheidsprijs zonder btw, eventuele disconto's of kortingen, btw-belastinggrondslag, toegepast btw-tarief voor elke belastinggrondslag, diverse kosten ...), een gedetailleerde omschrijving van de geplaatste bestelling door de koper ; de datum van afsluiting van de overeenkomst; de handelsnaam, het volledige adres van de sociale zetel en het btw-nummer van de verkoper; de naam en de volledige wettelijke woonplaats van de koper ; de geschatte leveringsdatum of -duur.

De online verkoop van de producten die worden aangeboden op de website www.ephacare.com is voorbehouden voor kopers met verblijfplaats in het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden of de Franse Republiek, en voor de nodige leveringen in die geografische zones. De grondgebieden van de genoemde staten worden begrepen zonder geassocieerde ultraperifere of overzeese gebieden.

Wijzigingen aan de bestelbon door de koper zijn uitsluitend geldig op voorwaarde dat wij die wijzigingen schriftelijk hebben aanvaard en bevestigd.

Als de koper de bestelling éénzijdig annuleert vóór de voorbereiding van de bestelling, behouden wij ons het recht voor een vergoeding te eisen tegen 10% van het totale bedrag van de bestelling.

Er worden geen goederen verstuurd zonder bevestiging van de bestelling door de verkoper of zolang dat het volledige bedrag van de bestelling niet is betaald.

Artikel 6 : Herroepingsrecht

Volgens de wet heeft de consument het recht om de verkoper te laten weten dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag dat het product is geleverd (art. VI.47, § 1, Wetboek van Economisch Recht).

Binnen die termijn moet de consument zijn intentie om van de aankoop af te zien, aangeven door het herroepingssjabloon te gebruiken dat online beschikbaar is op de website www.ephacare.com (Download het annuleringsformulier) of door via e-mail naar het contactadres van de verkoper (contact@ephamed.com) een ondubbelzinnige verklaring te sturen met zijn beslissing tot herroeping van de overeenkomst, én het geleverde product op eigen kosten en op eigen risico terug te sturen naar de administratieve zetel van de verkoper (rue du Marais 5A te 7912 Dergneau) binnen veertien (14) kalenderdagen te tellen vanaf het bericht aan de verkoper over zijn terugroepingsbeslissing.

De producten dienen te worden geretourneerd in hun oorspronkelijke verpakking, met al hun accessoires en onbeschadigd, vergezeld van het oorspronkelijke leverbewijs. Goederen die onvolledig, beschadigd of vuilgemaakt zijn door toedoen van de koper worden niet teruggenomen.

De verkoper verbindt zich ertoe binnen veertien (14) kalenderdagen na aanvaarding van de terugname van de goederen de koper terug te betalen afgezien van de verzendkosten.

Krachtens artikel VI.53, 1e al., 5° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht verliest de consument zijn herroepingsrecht bij de levering van verzegelde goederen om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 7 : Betaling en betalingsmogelijkheden

De betaling gebeurt uitsluitend online met krediet- of debetkaart ten gunste van de IBAN-rekening BE57 0018 1001 3835 - BIC GEBABEBB op naam van EPHAMED BVBA bij BNP PARIBAS FORTIS.


Artikel 8 : Leveringen

De levering, te onzen laste, gebeurt via de door ons gekozen middelen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringen gebeuren op het adres dat is opgegeven op de bestelbon. De koper kan de bestelling niet ophalen bij het depot van de verkoper.

Als er niemand aanwezig is op het door de koper opgegeven adres om de levering in ontvangst te nemen, kunnen de goederen worden opgehaald op de plaats en volgens de bepalingen vermeld op het bericht van aanbieding dat de postdienst achterlaat. Als de koper de bestelling niet komt ophalen, vergeet of weigert om de levering met de bestelde goederen in ontvangst te nemen, houdt de verkoper het verkoopbedrag als schadevergoeding.

De goederen worden getransporteerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen aan het door de koper opgegeven adres of tot aan de plaats voor ophaling meegedeeld door de postdienst. Vanaf dat moment is de koper uitsluitend aansprakelijk voor de risico's.

Als de geleverde goederen beschadigd zijn, is de koper verplicht de goederen te weigeren of enkel te aanvaarden met schriftelijk voorbehoud op het leverbewijs van de transporteur dat dient te zijn ingevuld door de koper en de transporteur samen. Klachten over de geleverde goederen moeten zijn ontvangen door de verkoper binnen vijf (5) volle dagen volgend op de dag van ontvangst van de goederen. De klacht moet per aangetekende brief worden verzonden naar de zetel (rue du Marais 5A te 7912 Dergneau, België) en moet zijn vergezeld van een kopie van het aankoopdocument en het leverbewijs met het geschreven voorbehoud zoals bovenbedoeld. Na deze termijn worden klachten voor zichtbare gebreken niet meer in aanmerking genomen.

Indien beschikbaar kan de koper zijn bestelling volgen, d.w.z. op elk gewenst moment informatie opzoeken over de status van de bestelling en de verzending ervan, met de dienst “Track and Trace” die bereikbaar is via www.bpost.be/track. De online dienst “Track and Trace” wordt gratis ter beschikking gesteld van de koper, de kosten voor het internetgebruik of voor het nodige IT-materiaal zijn voor zijn eigen rekening. De dienst “Track and Trace” verschaft informatie over de status van de levering van de bestellingen die aan bpost worden overgedragen vanaf de 2e werkdag en tot de 90ste kalenderdag na die overdracht.

De voorbereidingstijd van de bestelling die wordt meegedeeld door de verkoper, is louter informatief tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De levering gebeurt gewoonlijk per gewone post- of pakjesdienst. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gaat de verkoper geen verbintenis aan wat betreft de levertermijn van de goederen.

Artikel 9 : Garantie

De verkoper garandeert zijn kopers dat zijn producten conform de wet van 1 september 2004 zijn betreffende de consumentenbescherming met betrekking tot de verkopen van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).
Als een consument een non-conformiteit vaststelt van een verkocht product binnen twee jaar na de ontvangst ervan, moet hij binnen twee maanden na de vaststelling de verkoper op de hoogte brengen per aangetekende brief naar de zetel van de verkoper (rue du Marais 5A te 7912 Dergneau, België). Deze garantie dekt enkel non-conformiteiten die al aanwezig waren op het moment van de levering van de goederen. Gebreken of schade door oneigen gebruik zijn niet gedekt door de garantie.
De bepalingen in artikel 1641 de daaropvolgende artikelen van het Burgerlijk Wetboek betreffende verborgen gebreken zijn integraal van toepassing. De verkochte producten hebben een garantie op verborgen gebreken gedurende een periode van een jaar te tellen vanaf hun levering of overhandiging. De garantie kan enkel worden ingeroepen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: (1) het gebrek maakt het product in aanzienlijke mate ongeschikt voor het bedoelde gebruik of voor een speciaal gebruik dat is beschreven in de bijzondere verkoopvoorwaarden en (2) het product wordt of is gebruikt in normale omstandigheden. Om beroep te kunnen doen op de garantie, moet de koper zijn klacht over de verborgen gebreken per aangetekende brief versturen naar de zetel van de verkoper (rue du Marais 5A te 7912 Dergneau, België) binnen maximaal een maand nadat hij het gebrek heeft vastgesteld of normaal gezien vastgesteld zou kunnen hebben.

De consument dient het originele leverbewijs dat dienst doet als garantiebewijs, te bewaren.

Artikel 10 : Verantwoordelijkheden

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden geacht voor geleden schade door het gebruik van het internet zoals diefstal of verlies van gegevens, hacking, virussen, dienstonderbreking, en andere problemen buiten zijn wil om.

De verkoper is hoe dan ook niet verantwoordelijk voor de niet- of slechte uitvoering van de overeenkomst door schuld van de koper die voortvloeit uit onoverkomelijke of onvoorzienbare problemen bij derden ten aanzien van de overeenkomst of in het geval van overmacht.

De koper is verantwoordelijk voor zijn keuze en zijn gebruik van het product geleverd door de verkoper. De koper verklaart bij de bestelling 18 jaar of ouder te zijn. De verkoper weigert elke verantwoordelijkheid voor onjuiste gegevens die zijn opgegeven door de koper.

Artikel 11 : Periodieke informatiebrief

Door de velden in te vullen die bestemd zijn voor de ontvangst van de periodieke informatiebrief, “newsletter” genoemd, stemt de koper ermee in om op regelmatige basis informatie te ontvangen van de verkoper op het door hem opgegeven e-mailadres. De koper kan op elk moment het abonnement op de periodieke informatiebrief opzeggen door te klikken op de knop “uitschrijven” die zich onderaan elke brief bevindt.

Artikel 12 : Persoonlijke gegevens

De cookies die worden gebruikt op de website van de verkoper, www.ephacare.com, dienen om navigatievoorkeuren van de gebruiker op te slaan en zijn gebruiksgemak te verbeteren. Zij slaan geen persoonlijke gegevens op waardoor contact zou kunnen worden opgenomen met de koper per telefoon, e-mail of post. De gebruiker kan de instellingen van zijn browser wijzigen om te verhinderen dat cookies worden aangemaakt, maar dat betekent dat sommige delen van de website niet optimaal zouden kunnen werken.
Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de behandeling van een bestelling, worden opgeslagen door de verkoper en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper samenwerkt, of zijn leveranciers mee samenwerken, in zoverre die informatie nodig is om de bestelling uit te voeren.

De gebruiker geeft de verkoper overigens eveneens de toestemming om die gegevens te gebruiken om statistieken te trekken teneinde de diensten die hij aanbiedt te verbeteren. Die informatie kan onder meer worden gebruikt om informatie te kunnen verspreiden, via eender welk communicatiemiddel, over de commerciële activiteiten van de verkoper naar zijn klanten. De verkoper bewaart de persoonlijke gegevens om toekomstige bestellingen te vergemakkelijken.

Onverminderd het voorgaande, verbindt de verkoper zich ertoe de persoonlijke informatie die hij in zijn bezit heeft niet te verspreiden aan andere bedrijven of ondernemingen.

De gegevens in bewaring bij de verkoper kunnen op elk moment worden opgevraagd en verbeterd op eenvoudig verzoek. Een dergelijk verzoek kan per e-mail worden gestuurd naar contact@ephamed.com of per post naar Ephamed SPRL Rue du Marais 5A, 7912 Dergneau, België.

Artikel 13 : Bewijs

De partijen aanvaarden, in het kader van hun relatie, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, automatische digitale opslag van correspondentie enz.).

Artikel 14 : Geschillen

Uitgezonderd betalingsgeschillen, trachten de partijen alle geschillen over de geldigheid, interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst op te lossen door bemiddeling of gerechtelijke schikking.

De bemiddelingsduur begint ten laatste vijftien (15) volle dagen na het verzoek om bemiddeling of gerechtelijke schikking van de ene partij aan de andere partij. De duur van de bemiddeling mag niet langer zijn dan dertig (30) volle dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Als de consument een geschil over een overeenkomst voor de online verkoop van goederen of diensten in der minne wil regelen, kan hij rechtsreeks contact opnemen met onze diensten (contact@ephamed.com) of beroep doen op het online platform voor het regelen van geschillen van de Europese Unie op https://webgate.ec.europa.eu/odr.

De verkoper verklaart niet te zijn aangesloten bij een buitengerechtelijk geschilbeslechtingsorgaan.

Bij betalingsgeschillen of een vastgelopen buitengerechtelijke geschilbeslechting, bemiddeling of gerechtelijke schikking, zijn de enige bevoegde rechtbanken die van het gebied van de sociale zetel, tenzij wettelijk anders wordt opgedragen.

De onderhavige voorwaarden voor online verkoop en de verkoopovereenkomst zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Artikel 15 : Vrijwaringsclausule

Als een of meer artikelen van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden ongeldig zouden zijn om welke reden dan ook, heeft dat geen impact op de geldigheid van de overeenkomst in haar geheel, noch op de uitvoering van de andere bepalingen.
Als een foutieve bepaling de aard van de onderhavige algemene voorwaarden zou beïnvloeden, trachten alle partijen onmiddellijk en te goeder trouw een geldige bepaling overeen te komen met een gelijkaardige economische impact of die op zijn minst zo dicht mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.